Verslag platformoverleg Samen West (23 juni 2009)

11 november 2009 (20\0843) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

Verslag platformoverleg Samen West 23 juni 2009

 

Aanwezig: R de Vos  en  F. v.d Kolk (bewonersvereniging Noord West  H. den  Brok (wijkheer) J. Grootfaam, S Aylali Wijkagent, Gerda Punt Jansen bewoner Kulk Noord, A. Aydinalp en U. Ozogul-Basin (Stichting Turkse Vrouwencommissie ,

                 G. Ghandi (Buurtcoach Samen West), H. Dijkman (Verkeersdeskundige Gemeente Hellevoetsluis), J. Rebers (OBS Hendrik Boogaard)

 

                  Bewoners: A.Hamelink, R.W.de Grood, R.J.H. Beukers, H. Hanstede, H.J.Jansen, J de Zeeuw, A.Sipkes,

 

Afwezig met berichtgeving: C. Meerman Leefstijl en Religie, H.Boele Obs de Wateringe , A.Sesay gemeente Hellevoetsluis, R.Uzuner Turkse Werknemersvereniging,

                  C. Broere Kulck Zuid, R.Berends Wijkbeheer, E. v.d. Hoeff en H. Neervoort stichting Vogelbuurt, H.Aktas (stichting Gurbet en bewoners:

                  L. Keijzers, A. Schoep. J. Heymans.

 

 

Verslag Discussiebijeenkomst verkeersveiligheid in de wijk.

 

Korte Inleiding gemeentelijk beleid verkeersveiligheid

Hans Dijkman is de ambtenaar voor verkeersveiligheid van de gemeente Hellevoetsluis.

Hans vertelt dat het verkeersveiligheidsbeleid in 1996 voor het laatst is vastgesteld.

De gemeente is voornemens om dit jaar een begin te maken voor een nieuw verkeersveiligheidsbeleid. Er is een paar jaar geleden in gezet op een duurzaam veiligheidsbeleid voor 30 km zone. De situatie is dat ongeveer 50% is uitgevoerd en

dat geleidelijk bij de grote opknap- en herinrichtingactiviteiten in de wijken  de overige

50% de komende jaar wordt aangepakt. Verder is de gemeente in 2006 gestart met de

buurtaanpak in de Struyten, Brasem, Kulck Noord, Schrijnwerker, Kameleon, Nieuwenhoorn en Glaciswijk. Doel is om met bewoners de wijk opnieuw in te richten en op te knappen.

De gemeente heeft geen grote budgetten dus grote verkeersaanpassingen waarbij

veel geld gemoeid is zijn op korte termijn niet mogelijk. Verkeersaanpassingen die budgettair niet veel kosten met zich meebrengen kunnen snel worden aangepakt.

 

Discussie over de verkeersveiligheid met diverse vragen:

De eerste vraag gaat over het 30km handhavingsbeleid op de Moriaanseweg West is nu onduidelijk. De politie, Hans Dijkman en wijkbeheer zullen de situatie verder bespreken en komen  met een passende oplossing.

Afspraak:  In september komt hierover uitsluitsel.

 

VOGELBUURT VRAGEN:

De wijk Vogelbuurt is de laatste jaren al grotendeels opgeknapt en heringericht.

Veel verkeersproblemen zijn daarom opgelost.

 

1: Fietspad en Meeuwenlaan:

Nu tijdelijk het fietspad aan de A.I. laan is afgesloten nemen veel scholieren de route via de Meeuwenlaan. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd is opgelost.

Een aantal onveilige oversteekplaatsen zijn al meegenomen in het plan van de schoolroute dat op initiatief van de stichting Vogelbuurt is uitgewerkt. De aanvrage ligt bij de gemeente en men is op zoek naar een passende financiering. Wanneer die rond is wordt de schoolroute uitgevoerd.

 

Afspraak:  De bedoeling is dat de schoolroute in het najaar wordt gerealiseerd.

 

 

2: Hoonaart kruising Rijksstraatweg:

Er is al opgemerkt dat er hard wordt gereden in de Hoonaartstraat. De situatie bij de Lidil kruising Hoonaart en Rijksstraatweg is een onveilige kruising. De oversteek markering voor

het fietspad zijn er niet terwijl de fietser eigenlijk voorrang hebben op het verkeer van de Hoonaartstraat. Dit zou duidelijker moeten worden aangegeven. Tijdens de klankbordgroepvergadering van 24 juni werd opgemerkt dat de 30 km aanduiding niet goed is. Er moeten extra 30 km borden komen  bij de kruisingen die uit komen op de Hoonaartstraat dat het een 30km zone-gebied is. Verder wordt de Hoonaartstraat ook vaak gebruikt door het vrachtverkeer van Lidil en het transportbedrijf. Dit was niet de bedoeling en de wegs hiervoor ook niet geschikt een verbodsbord voor vrachtverkeer zou een oplossing kunnen zijn.

 

Afspraak Hans Dijkman zal de kruising en de 30 km zone nog eens kritisch bekijken of er met simpele aanpassingen de kruising veilig gemaakt kan worden. 

 

NOORD WEST VRAGEN:

Dit is een hele waslijst hieronder de belangrijkste problemen.

 

3: Situatie Cafetaria Deurlo en hardrijden:

Er wordt te hard gereden en verkeerd geparkeerd op de stoep van Deurlo.

Een richtingsverkeer is geen oplossing (schijnveiligheid en werkt in de hand dat men misschien nog harder gaat rijden. Rondom het hardrijden op de Moriaanseweg ontstaat een pittige discussie.  Een oplossing om nog meer snelheidsremmende vernauwingen te maken is waarschijnlijk niet mogelijk omdat dan het diensverlenende verkeer zoals brandweer en hulpdiensten veel hinder ondervinden. Handhaving is tot nu toe de enige oplossing volgens de politie.

 

Afspraak: Een voorstel van de politie is dat de oplettende bewoners de snelheidsovertreders

noteren (kenteken opschrijven van auto en brommer) ook voor notoire verkeerd parkeerders.

De politie stuur ze dan een brief met een waarschuwing. Verder zal Hans Dijkman de situatie in de Moriaanseweg West opnieuw bestuderen.

 

4: Duindoornstraat:

Nu zijn er veel automobilisten die de Duindoornstraat als sluipverkeerroute gebruiken vooral in de vroege en late spitsuren. er wordt daardoor te hard gereden en de kruising Duindoorstraat en Moriaanseweg West wordt hierdoor extra gevaarlijk. Oplossing zou zijn

om de Duindoornstraat in te richten als een 30 km zone.

 

Afspraak: Hans Dijkman zal kijken welke mogelijkheden er zijn voor een 30 km zone.

 

5: Kruispunt Moriaanseweg/Rijkstraatweg.

Nu heeft de fietser erg veel hinder van het autoverkeer. Om de doorstroming voor fietsers onaar de rijksstraatweg groter te maken zou door een gedeelte van het brede trottoir in te richten als een afbuigend fietspad naar de Rijksstraatweg. Hiermee komen de afslaande fietsers niet meer in de verdrukking met het autoverkeer.

 

Afspraak: Hans Dijkman zal onderzoeken of dit mogelijk is en van wie het trottoir is.

 

6: Het uitgaande en inrijdende autoverkeer van parkeerplaats Multiculturele centrum

Door struiken zijn de overstekende voetgangers niet goed zichtbaar. Verder wordt er te hard gereden door de auto die het parkeerterrein uitrijden en inrijden.

Om het hardrijden van het uitrijdende autoverkeer van het parkeerterrein zou een snelremmende drempel op de uitrit een oplossing zijn.

 

Afspraak: Dit voorstel wordt meegenomen door Hans Dijkman.

 

7: Hardrijden bij school de Wateringe:

De problemen rondom de onveilige situatie bij school van hard rijdende ouders is bekend.

Er ligt een plan voor een speciale schoolroute  in de wijk en dropzone bij school.

De stichting Vogelbuurt heeft als initiatiefnemer met de school en andere buurtorganisaties een plan gemaakt met een offerte. Er is onlangs een overleg geweest met de Wethouder.

De gemeente onderzoekt nu de financiële mogelijkheden. De verwachting is dat in het najaar

hierover duidelijkheid komt.

 

WIJK KULCK ZUID VRAGEN:

8: Onveilige verkeerssituatie obs. Hendrik Boogaard:

Jacqueline Rebers, directrice van de school heeft een tijd geleden

een overleg gehad. Bij het halen en brengen van kinderen ontstaan

er veel gevaarlijke situaties op het kruispunt Triathlon en de Sportlaan.

Het doorgetrokken fietspad schept verwarring rondom de 30km zone,

dit zou duidelijker moeten worden aangegeven.

In de weg liggen al snelheidsbeperkende maatregels echter wordt er

op de Sportlaan toch nog te hard gereden.

 

Afspraak: Hans Dijkman spreek af om met de directrice af om de

situatie nog een keer kritisch te bekijken. Hij zal hiervoor een afspraak

maken.

 

WIJK KULCK NOORD EN DE OSSEHOEK VRAGEN  

9: Onveilig fietspad Ireneplaats naar Oostdijk en kruising Clausstraat ter hoogte

    Koninginnelaan.

    De situatie is erg onoverzichtelijk. Fietser en brommers hebben op deze kruising

    geen voorrang maar nemen het wel. Via extra borden kan voor het langzaam verkeer     zichtbaar worden gemaakt dat men een voorrangskruising nadert en geen voorrang

    heeft.

 

    Afspraak:  Binnen de buurtaanpak is dit voorrangsprobleem al aan de orde geweest en het wordt meegenomen in de verkeersmaatregelen. Hans Dijkman zal het nog een keer checken.

 

10: Koninginnelaan wordt zwaarder belast door sluipverkeer en woon werkverkeer en er wordt  te hard gereden.

     Op de Koninginnelaan zouden snelheidsremmende maatregels dringend gewenst zijn om

     het hard rijden tegen te gaan.

 

     Afspraak: Ook deze maatregel wordt meegenomen in de buurtaanpak Kulck Noord.

     Hans informeert welke plannen er zijn. 

   

 

11: Parkeerproblemen in de wijk Ossehoek:

 

11 a: Er staat regelmatig en langdurig een aanhanger geparkeerd. Bewoners  zijn door andere bewoners hierop aangesproken maar men luistert niet.

 

Afspraak: Hen den Brok krijgt het adres van de bewoner doorgespeeld en gaat er voorzorgen dat het parkeren van de aanhanger wordt opgelost.

 

11 b: Parkeren auto’s aan de Clausstraat in de lus langs het speelterreintje.  

Er zijn veel parkeerproblemen omdat de parkeercapaciteit erg krap is. Een aantal

bewoners hebben meer dan een auto. Verkeer parkeren bij de ingang en het

in de lus bij het speelterreintje is al regelmatig door bewoners  onder elkaar

aangekaart. Men luister niet  men zou bv ook kunnen parkeren op de parkeerplaats

van Hasselbach. Gele strepen kunnen niet omdat de gemeente dit in haar beleid niet

wil invoeren. Borden plaatsen alleen als het strik nodig is anders komen er te veel

borden waardoor het erg onoverzichtelijk wordt.

 

Afspraak: De politie stelt voor om een gezamenlijke buurtbrief te maken met het logo

van de politie waarin duidelijk wordt gemaakt dat men in overtreding is en dit kan leiden

tot een bekeuring. Een vriendelijke brief maar met een duidelijk ondertoon van dat dit

parkeergedrag niet wordt getolereerd.  Verder kan de buurt ook anoniem melden  van 

kentekens van auto’s die voortdurend in overtreding zijn. Soms kan dan een persoonlijke

aanpak van de politie hierin meer duidelijkheid brengen. Politie maakt een afspraak met de

buurtbewoners.

 

12: Bij Hasselbach parkeerterrein de weg oprijden naar de rijksstraatweg  is erg gevaarlijk.

 

Afspraak: er zou een waarschuwingsbord moeten komen voor de automobilisten die op de

Rijksstraatweg rijden

 

Voorgang van de discussie, vragen  en maatregelingen verkeersituatie in de wijk Noord West

Hierboven staan de belangrijkste vragen en afspraken. Hans Dijkman zal deze vragen en de

inventarisatie doornemen met de verkeersdeskundige van de politie. In september denkt hij dat er op de meeste vragen een antwoord is gevonden. Iedereen zal dan hierover schriftelijk op de hoogte worden gebracht wat er gaat gebeuren..

 

Complementen ondergrondse glasbak.

Fred van bewonersvereniging Noord West wil de gemeente complimenteren met de passende oplossing van ondergrondse glasbakken bij de onoverzichtelijke kruising bij de Plusmarkt en Moriaanse weg West.

 

Samen West agenda:

De discussie in behoorlijk uitgelopen waardoor de agenda over Samen West blijft liggen.

De belangrijkste nieuwtjes zullen in de notulen worden meegenomen.

 

Nieuwtjes:

-          12 en 19 augustus Buurt Sport Spelen Samen West en PUSH sportopbouwwerk.

-          26 augustus: kinderen bewonersparticipatie middag over inrichten speelveldje Pluvierenhof.

-          In september en oktober starten er weer diverse activiteiten zoals de kindermiddagen, de WMO voorlichting bijeenkomsten, Gym en zwem activiteiten stichting Gurbet en de ontmoetingsactiviteiten van stichting Turkse Vrouwencommissie

-          13 september Turkse Vrouwencommissie, Turkse Werknemersvereniging, Samen West en PUSH op het Hellevoetse Culturele Festival.

-          25 en 26 september Vogelbuurt multicultureel buurtfeest met circus en wereldpleinen

-          26 september nationale buren dag.

-          15 oktober het grote integratie debat

-          28 november ipv het multiculturele festival Samen West “met de buren aan tafel”in het kader van Offerfeest.

 

Willem Janssen  Sociaal Makelaar Samen West

« Vorig artikel  (Artikel 9 van 319)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden