Geanimeerde bijeenkomst buurtvereniging

19 januari 2009 (11\1138) | Categorie: BUURTVERENIGING

Op 18 januari hield buurtvereniging Noordwest een nieuwjaarsbijeenkomst, gecombineerd met een vergadering over de stand van zaken in de wijk.

 

Het was een zeer geanimeerde middag in school De Wateringe. De catering werd goed verzorgd door een horeca-studente.

 

Dat de activiteiten van de buurtvereniging een voedingsbodem vinden en vruchten af gaan werpen bleek uit het aantal punten dat ter sprake kwam.

 

Een paar hoofdpunten:

 

stand van zake betreffende de bouw van de Brede School

de school wordt pas in 2011 gebouwd

de nieuw aangetreden directeur wil de activiteiten van de nieuwe brede school nu al uitwerken en opstarten

 

nieuwbouwwijk Parnassia

de buurtvereniging heeft de gemeente gevraagd om inzage te krijgen in de plannen

dit is toegezegd

 

buitengebied Parnassia

dit is het gebied ten westen van de Grootenhoek

de gemeente heeft op dit gebied eerste recht van koop en moet binnenkort plannen bekend     maken

een deel zal bebouwd worden met huizen in het dure segment, een ander deel zal gebruikt       worden als wateropslag

de bemaling zal worden aangepast, zodat de bodem zal verzilten, er zit immers een      zoutwaterkwel in dat gebied

 

verkeersmaatregelen Duindoornstraat

op verzoek van de buurtvereniging is een snelheidsmeting verricht

de brief van de gemeente is niet duidelijk

de buurtvereniging zal om nadere uitleg vragen

 

benzinestation Den Hartog

gaat verhuizen naar de Kanaalweg

de buurtvereniging zal er op aandringen dat bij het oude station een trottoir aangelegd wordt

 

burgerinitiatief speeltuintje Duindoornstraat

de buurtvereniging heeft een burgerinitiatief ingediend voor een speeltuintje achter de   Duindoornstraat, de commissie zwo ondersteunt dit initiatief, de gemeenteraad behandelt het in de vergadering van 22 januari

 

opzoomerdag

de buurtvereniging wil op 21 maart meedoen met de landelijke opzomerdag, hebt u voorstellen of wilt u meedoen, dan kunt u zich melden bij buurtciewest@hotmail.com

 

Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in uw buurt, wordt lid van de buurtvereniging. Ook kunt u de website www.mijnwijk.nl/hellevoetsluis-noordwest bezoeken. Hebt u nieuws, opmerkingen, activiteiten voor vermelding op de site, stuur dit dan naar Hellevoetsluis-noordwest@live.nl

Op de site zelf kunt u, eventueel anoniem, reageren op geplaatste berichten.

 

Hopelijk zien we ook u binnenkort bij een van de activiteiten van buurtvereniging noordwest.

 

 

Wijzerplaten toren dorp Nieuw-Helvoet

1 december 2008 (22\1035) | Categorie: BUURTVERENIGING

Enige tijd geleden werd een bestuurslid van de buurtvereniging attent gemaakt op het feit dat de klok van de Kerk aan de Ring (Nieuw-Helvoet) ’s avonds niet meer verlicht was.

Dit werd gemeld aan het Centraal Meldpunt Openbare Ruimte (330250) die het bericht naar de betreffende afdeling van het Gemeentehuis zou doorgeven.

Op 1 december  bezocht een monteur de klokketoren voor een controle van het uurwerk.

Tevens bracht hij enige noodvoorzieningen aan en wijzerplaat en wijzers waren verlicht.

Deze verlichting blijft voorlopig ook overdag branden. De Gemeente zal in overleg met Eneco (?) een regeling treffen dat de verlichting gelijktijdig met de openbare straatverlichting aan en uitgeschakeld zal worden.

Ton Troost is geen bestuurslid meer van de buurtvereniging Noordwest

1 december 2008 (14\0226) | Categorie: BUURTVERENIGING

Ton Troost heeft, om persoonlijke redenen, zijn bestuursfunctie bij de buurtvereniging moeten neerleggen.

 

Vacature bestuur buurtvereniging

15 juli 2008 (14\0225) | Categorie: BUURTVERENIGING

Om persoonlijke redenen heeft de heer T. Troost, algemeen bestuurslid, zijn funtie moeten neerleggen.

De buurtvereniging ziet deze vacature graag zo snel mogelijk weer ingevuld en roept daarom gegaddigden op zich aan te melden.

U kunt zich aanmelden en/of informatie inwinnen bij Cees Spanjer, cees.spanjer@wanadoo.nl  of telefoon 312846

 

Het is van groot belang dat de buurtvereniging goed functioneert gelet op de vele ontwikkelingen die onze wijk nog te wachten staan.

Verslag ledenvergadering buurtvereniging van 24 april 2008

1 mei 2008 (14\0242) | Categorie: BUURTVERENIGING

BUURTVERENIGING HELLEVOETSLUIS NOORDWEST

 

Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 24-04-2008

In OBS De Wateringe

Verhinderd: R. Troost

 

Reeds voor de opening van de zaal om 19:30 uur stonden mensen voor de deur.

Na binnenkomst  konden de bezoekers zich laten registreren als lid. Nu staan 28 personen geregistreerd als lid.

Kort na 8 uur opent interim-voorzitter Rob de Vos de vergadering. Behalve de leden van de buurt-vereniging Noordwest zijn ook aanwezig Willem Jansen (Push) en 2 bestuursleden van buurtvereniging Vogelbuurt.

Het doel van de avond is de verkiezing van een bestuur voor de buurtvereniging. Hiervoor hebben zich kandidaat gesteld Rob de Vos als voorzitter, Fred v.d. Kolk penningmeester, Cees Spanjer secretaris, Ron Troost en Ton Troost als algemeen lid. Alle aanwezige kandidaten stellen zich voor aan de aanwezigen.

Fred legt uit dat het werkgebied van de vereniging het gebied omvat van Rijksstraatweg, Hoonaartstraat, Smitsweg en Stormweg. Tevens vertelt hij dat de buurtvereniging reeds nu een klein succes heeft geboekt. Na een verzoek aan Wijkbeheer en Gemeente zullen de glasbakken bij Yoe Yi tijdelijk verzet worden zodat ze verder van de kruising zullen staan en het zicht minder belemmeren. Eind 2008 zullen de glasbakken ondergronds geplaatst worden.

Fred licht de stemprocedure toe. Alle aanwezigen zijn tevens lid (geworden). Zij mogen hun stem uitbrengen op de uitgereikte stemformulieren. Na het invullen en inleveren blijkt dat alle kandidaten door de leden geaccepteerd zijn.

Willem Jansen (Push) is een sociaalmakelaar voor het project Samen West. Gedurende 3 jaar kan hij initiatieven ontwikkelen t.b.v. de wijk en ook voor buurtverenigingen. Intussen is er ook een intentie-verklaring van de Gemeente om school De Wateringe zodanig te herstellen dat deze behouden kan worden tot tenminste 2011. Deze school is zeer verwaarloosd. Willem J. vraagt de buurtbewoners om gezamenlijk hier iets aan te doen. In de Vogelbuurt is al eerder iets dergelijks gedaan naar aanleiding van de aanzet door de buurtvereniging. De Gemeente (Kees v.d.Rande) heeft een budget hiervoor en ter stimulering voor andere schoonmaakwerkzaamheden.

Er is een Platformoverleg (voor buurtverenigingen) dat eenmaal per 6 weken plaatsvindt. Gedurende dit jaar zal een verkeerscirculatieplan worden opgesteld i.v.m. de voorgenomen woningbouwprojecten. Eerstvolgende bijeenkomst is op 15 mei. N.a.v. een vraag omtrent Parnassia 2010 adviseert Willem J. het structuurplan van de Gemeente daarover te downloaden. Het plan omvat vooral de overloop van andere wijken.

Vervolgens komt het Rapport Samen Sterk in Noordwest ter sprake. Het rapport verscheen in maart 2007 en werd reeds door de Gemeente behandeld in febr.2008. In deze vergadering van de buurt-vereniging blijkt dat er geen rekening is gehouden met de meningen van de bewoners. Willem J. voert aan dat aspecten wel aan de orde komen in het rapport, zoals de slechte samenwerking van organi-saties en een geconstateerde verbetering van de situatie op het Evertsenplein.

De Turkse WerknemersVereniging heeft aangegeven dat zij geen overlast dulden na 23:00 u. De heer Ackay vormt hierbij de centrale figuur. Willem J. licht toe hoe meldingen aan de Politie gedaan kunnen worden (0900-8844). Een toehoorder zegt echter bijna iedere zaterdag zoiets te melden bij de Politie en nooit een reactie constateert. Ook de TWV-accommodatie aan de Moriaanseweg die door de Gemeente aangeprezen werd als multicultureel buurtcentrum, blijkt deze naam niet waar te maken en vooral gericht te zijn op turkse belangen.

 

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de vertegenwoordigers van de Vogelbuurt. Een projekt-ontwikkelaar heeft grote belangstelling voor het Land van Van de Ban (Hoonaartstraat/Stormweg/ Moriaanseweg). Hoewel de gemeenteraad woningbouw afkeurt, wil de wethouder dit doordrukken.

Na wat heen en weer gepraat, wordt besloten dat Vogelbuurt en Noordwest gezamenlijk een burger-initiatief zullen indienen.

Daarna licht een bewoner het plan Parnassia toe. Er zullen meer dan 900 woningen in de sociale sector gebouwd worden. Een deel hiervan zou aanvankelijk in de Ravense Hoek gebouwd worden,

maar daar werd geheel geen sociale woningbouw toegepast. Ook zal er geen flat gesloopt worden, maar geschikt gemaakt worden voor seniorenwoningen en er komt een buurtwinkelcentrum.

 

Fred vraagt als penningmeester aan iedereen zijn buren lid te maken van de buurtvereniging.

De belangrijkste punten van het verslag zullen op de website geplaatst worden.

Niets meer aan de orde zijnd sluit de voorzitter de vergadering.

 

C.Spanjer voor verslag.

 

 

website:         www.mijnwijk.nl/hellevoetsluis-noordwest

e-mail  :         hellevoetsluis-noordwest@live.nl

secretariaat:  buurtciewest@hotmail.com

 

Nieuw bestuur buurtvereniging noordwest

25 april 2008 (22\1038) | Categorie: BUURTVERENIGING

Tijdens een goed bezochte ledenvergadering is donderdagavond, 24 april, een nieuw bestuur gekozen voor de buurtvereniging noordwest.

Tijdens deze vergadering werden tevens diverse, voor de buurt belangrijke, zaken besproken.

Tevens waren twee vertegenwoordigers van de buurtvereniging van de Vogelwijk aanwezig.

Gezamenlijk zullen beide verenigingen een burgerinitiatief gaan uitwerken voor een project wat beide wijken raakt.

 

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

 

Rob de Vos, voorzitter

Fred van der Kolk, penningmeester

Cees Spanjer, secretaris

Ron Troost, bestuurslid

Ton Troost, bestuurslid (vacature, Ton heeft helaas om persoonlijke redenen af moeten haken)

 

Het secretariaat is bereikbaar op:

Tijmstraat 8, 3222 XN  Hellevoetsluis, telefoon 312846

email: buurtciewest@hotmail.com

 

de website voor de gehele wijk noordwest is: www.mijnwijk.nl/hellevoetsluis-noordwest

email voor de website: hellevoetsluis-noordwest@live.nl

 

Het doelgebied voor de buurtvereniging is (voorlopig) het gebied tussen Rijksstraatweg, Hoonaartstraat, Smitsweg, Stormweg, Parnassialaan.

 

De website is voor het gebied tussen Oostdijk, Amnesty Internationallaan, Westdijk, Noorddijk.

 

Een krachtige buurtvertegenwoordiging is, zeker gelet op de komende ontwikkelingen, van groot belang.

Word dus lid, en als u het al bent, maak uw buren enthousiast, zodat zij zich ook aanmelden als lid. De contributie is slechts 10 euro.

Platformoverleg Noordwest van 3 april.

4 april 2008 (22\1001) | Categorie: BUURTVERENIGING

In het gebouw van de TWV heeft op 3 april 2008 een 2e 'Platform Noordwest'-bijeenkomst plaatsgevonden.

Dit is een overleg met alle organisaties en professionele instellingen die in de wijk Noordwest actief zijn.

Het is een initiatief van Samen West projecten van PUSH.

Het doel is om met elkaar in de wijk samen te werken aan een leefbare wijk en integratie tussen de bewoners.

De gemeente heeft besloten om aan dit platformoverleg mee te doen met de wijkagenda voor Noordwest.

Hiermee wil de gemeente de bewoners informeren over en betrekken bij de belangrijke ontwikkelingen in de wijk op het gebied van leefbaarheid, welzijn en stedelijke plannen.

 

Op de bijeenkomsten zal de gemeente het resultaat bespreken van de nota "Samen sterk in Noordwest".

Deze nota is opgesteld n.a.v. een onderzoek over de leefbaarheid in de wijk.

Actiepunten n.a.v. dit rapport zijn opgenomen in een matrix. In deze matrix zijn 35 actiepunten opgenomen die te maken hebben met de leefbaarheid, verkeersveiligheid, groenvoorziening, speelmogelijkheden. Deze matrix is besproken met de gemeente.

 

Uitvoering van actiepunten zoals bijvoorbeeld verkeerscirculatieplan en verkeersremmende maatregelen op de Moriaanseweg (West) zullen in overleg met de bewoners worden uitgevoerd.

 

Buurtvereniging Noordwest heeft tijdens deze bijeenkomst aangegeven dat, als de gemeente snel bepaalde wensen van de vereniging realiseert, dit wel eens zou kunnen resulteren in een snelle(re) toename van het ledenaantal.

 

DE BEWONERS ZIEN IMMERS RESULTAAT!!

 

We hebben hierbij twee voorbeelden genoemd:

 

1. de glasbakken op de Moriaanseweg West t.h.v. de Plusmarkt

 

2. herinrichting van het speelveldje tegenover de Dierenkliniek aan de Duindoornstraat.

 

 

We wachten de ontwikkelingen af.

 

24 april, belangrijke datum!

2 april 2008 (12\1218) | Categorie: BUURTVERENIGING

Noteer in uw agenda: 24 april, 20.00 uur, vergadering buurtvereniging, OBS De Wateringe, Bremstraat.

 

Iedereen uit de wijk Noordwest is van harte welkom.

 

Lees ook het artikel over Kulck Noord.

Kulck Noord

2 april 2008 (12\1208) | Categorie: BUURTVERENIGING

Afgelopen week is de buurtvereniging Kulck Noord in een opheffingsvergadering opgeheven.

 

Jammer, want een sterke inwonersvertegenwoordiging is zeer belangrijk!

 

Helaas is het heel moeilijk om aan actieve bestuurders te komen. Daarnaast is het enthousiasme van bewoners vaak erg laag.

Naar onze mening wordt dit veroorzaakt door een 'soort ontmoedigingsbeleid' van gemeente en andere instanties. Het klankbord van een bewonersvereniging wordt namelijk veel te weinig gebruikt, laat staan dat er echt geluisterd wordt naar wat bewoners dmv hun vereniging te melden hebben.

 

Echter, laten we er voor zorgen dat de buurtvereniging Hellevoetsluis-west (gebied tussen de Hoonaartstraat, Rijksstraatweg, Parnassialaan, Smitsweg) een sterke vereniging wordt. Uw betrokkenheid bij het wel en wee van uw woonomgeving is, zeker gezien de (toekomstige) ontwikkelingen, zeer belangrijk.

 

Graag zouden wij een sterke vereniging zien voor heel de wijk Noordwest (gebied tussen A.I.-laan, Oostdijk, Vingerlingseweg, Westdijk).

 

Alle bewoners van dit gebied zijn dan ook van harte welkom op de vergadering van 24 april in OBS De Wateringe aan de Bremstraat, aanvang 20.00 uur.

 

Bedenk: "Eendracht maakt macht!"

 

Geanimeerde buurtbijeenkomst

21 maart 2008 (12\1235) | Categorie: BUURTVERENIGING

 

 

Op 20 maart was er een goed bezochte wijkbijeenkomst in OBS De Wateringe, onder leiding van Rob de Vos en Fred van der Kolk.

 

Het doel van de bijeenkomst was de wijkvereniging Hellevoetsluis Noordwest nieuw leven in te blazen. Door verhuizing en ziekte was het totale voormalige bestuur weggevallen. Bovengenoemde heren hebben het stokje overgenomen.

 

Belangrijke punten:

- bewonersparticipatie

- vrijetijdsbesteding en sport

- bewonersactiviteiten

- kinder- en jongerenwerk

- brede school

- inloop/ontmoetingspunt met activiteiten voor jongeren

- leefstijlen/religie educatieve projecten

- spelen en verkeersveiligheid

- taalmaatjesproject (een nederlands sprekende, die samen met een anderstalige activiteiten onderneemt en aldoende meewerkt aan integratie en wederzijds begrip)

 

Wat kunnen we zoal doen:

- collectieve belangen

- verkeer, speelruimte, spel- en sportvoorzieningen, groen

- klankbord voor gemeente en andere instellingen

- toekomstige ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening

- burgerinitiatieven

 

Punten uit de enquete die onder buurtbewoners gehouden werd:

- minder auto's bij de scholen

- discotheek, opzet en randvoorwaarden

- jeugfaciliteiten, clubuis voor jongeren, acitviteiten in de schoolvakanties

- oranjevereniging

- lampionnenoptocht

- lichtweek nieuw leven inblazen

- parkeerfaciliteiten, onderhoud bestrating, betere infrastructuur

- garages en benzienpompen in een woonwijk niet gewenst

- Barendrecht elektra heeft opslag gevaarlijke stoffen

- bevoorrading van de bedrijven door grote vrachtwagens, ook heel vroeg in de ochtend, is niet gewenst

- glasbakken benemen uitzicht bij kruisingen

- gemeente reageert niet op brieven

- overlast van hondenpoep

- zwaar verkeer door de wijk is niet gewenst

- foutief en gevaarlijk parkeergedrag moet aangepakt worden

- er is veel overlast van te snel rijdend verkeer

- brandgangen moeten beter onderhouden worden

- beter onderhoud van straten en openbare ruimten (bijv. Tijmstraat wordt nooit door de gemeente onderhouden, evenmin als het plantsoen bij de watering aan de Duindoornstraat)

- geluidsoverlast TWV ('s nachts 2 uur en later!) door op straat lopende bezoekers

- parkeerplaatsen in de Duindoornstraat (stoep smaller en parkeervakken maken?)

 

Hebt u een idee, vraag, klacht, of wilt u meehelpen, laat het ons weten.

 

Uiteraard heeft een krachtige Buurtvereniging leden nodig.

Tijdens de bijeenkomst schreven velen zich in, maar eigenlijk zou de gehele buurt lid moeten worden.

U kunt zich opgeven als lid door een mailtje te sturen naar buurtciewest@hotmail.com of een briefje in de bus bij OBS De Wateringe. Het lidmaatschap kost u slechts 10 euro per jaar.

 

Het hebben van een krachtige buurtvereniging voor onze wijk is hard nodig. Binnenkort start de bouw van 900 woningen in het Parnassiagebied, de bouw van de Brede School, waardoor de lokatie aan de Bremstraat vrij komt (wat komt daar?). In een later stadium worden in het Parnassiagebied nog eens 3.500 woningen gebouwd, de flats worden gerenoveerd, er zou een buurtwinkelcentrum komen, enz. Daar moeten we als buurt over meepraten!

 

NOTEER IN UW AGENDA OF OP DE KALENDER

24 april om 19.30 uur Algemene Ledenvergadering in OBS De Wateringe.

U bent van harte welkom.

De koffie staat klaar.

Tijdens deze vergadering zal onder andere het nieuwe bestuur gekozen worden.

 

Meer informatie kunt u vragen via: buurtciewest@hotmail.com

of

via de website voor Hellevoetsluis Noordwest

(onze buurt is daar een deel van)

www.mijnwijk.nl/hellevoetsluis-noordwest

 

Wilt u op deze site iets plaatsen, stuur dan uw mail naar

hellevoetsluis-noordwest@live.nl

reageren op geplaatste artikel kan direct op de site.

» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden