Uitnodiging 17 november

11 november 2009 (20\0851) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

UITNODIGING PLATFORMOVERLEG

Samen West Hellevoetsluis

NOORD WEST

 

Dinsdag 17 november 2009

met

Antwoorden over de verkeersveiligheid

maatregelen in de wijk Noord West

 

Hellevoetsluis,  11 november 2009

 

 

Beste Platformleden en bewoners,

 

Op 23 juni is er een speciaal platformbijeenkomst geweest over de verkeersveiligheid in de wijk. Dhr. Dijkman verkeersdeskundige van de gemeente heeft alle vragen op die avond doorgenomen met de toezegging dat er een  antwoord komt op deze vragen.

 

Lees hier het verslag van 23 juni

 

Op de platformbijeenkomst van 17 november zullen  Hans Dijkman  en Wout Vildeler (verkeersdeskundige van de politie) aanwezig zijn om te reageren op de vragen vastgelegd in het  verslag van  23 juni jl. Dit verslag wordt bij deze uitnodiging opgestuurd. Hans Dijkman heeft tevens toegezegd om zijn reactie as. maandag per mail te versturen.

 

Deze platformbijeenkomst wordt wederom gehouden in de grote zaal van het multiculturele centrum van de Turkse Werknemers vereniging Moriaanse weg West 2 en we beginnen om 20.00 uur.

 

Agenda:

 

20.00 uur opening en mededelingen

20.05 uur Antwoorden over de verkeersveiligheid in de wijk Noord West.

21.00 uur pauze

21.05 uur Activiteitennieuws

21.30 uur Rondvraag

 

Mocht men verhinderd zijn, mail het dan naar w.janssen@stichting-push.nl

 

Vriendelijke groet

Willem Janssen Sociaal Makelaar Samen West tel 0181-316688

 

 

Verslag platformoverleg Samen West (23 juni 2009)

11 november 2009 (20\0843) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

Verslag platformoverleg Samen West 23 juni 2009

 

Aanwezig: R de Vos  en  F. v.d Kolk (bewonersvereniging Noord West  H. den  Brok (wijkheer) J. Grootfaam, S Aylali Wijkagent, Gerda Punt Jansen bewoner Kulk Noord, A. Aydinalp en U. Ozogul-Basin (Stichting Turkse Vrouwencommissie ,

                 G. Ghandi (Buurtcoach Samen West), H. Dijkman (Verkeersdeskundige Gemeente Hellevoetsluis), J. Rebers (OBS Hendrik Boogaard)

 

                  Bewoners: A.Hamelink, R.W.de Grood, R.J.H. Beukers, H. Hanstede, H.J.Jansen, J de Zeeuw, A.Sipkes,

 

Afwezig met berichtgeving: C. Meerman Leefstijl en Religie, H.Boele Obs de Wateringe , A.Sesay gemeente Hellevoetsluis, R.Uzuner Turkse Werknemersvereniging,

                  C. Broere Kulck Zuid, R.Berends Wijkbeheer, E. v.d. Hoeff en H. Neervoort stichting Vogelbuurt, H.Aktas (stichting Gurbet en bewoners:

                  L. Keijzers, A. Schoep. J. Heymans.

 

 

Verslag Discussiebijeenkomst verkeersveiligheid in de wijk.

 

Korte Inleiding gemeentelijk beleid verkeersveiligheid

Hans Dijkman is de ambtenaar voor verkeersveiligheid van de gemeente Hellevoetsluis.

Hans vertelt dat het verkeersveiligheidsbeleid in 1996 voor het laatst is vastgesteld.

De gemeente is voornemens om dit jaar een begin te maken voor een nieuw verkeersveiligheidsbeleid. Er is een paar jaar geleden in gezet op een duurzaam veiligheidsbeleid voor 30 km zone. De situatie is dat ongeveer 50% is uitgevoerd en

dat geleidelijk bij de grote opknap- en herinrichtingactiviteiten in de wijken  de overige

50% de komende jaar wordt aangepakt. Verder is de gemeente in 2006 gestart met de

buurtaanpak in de Struyten, Brasem, Kulck Noord, Schrijnwerker, Kameleon, Nieuwenhoorn en Glaciswijk. Doel is om met bewoners de wijk opnieuw in te richten en op te knappen.

De gemeente heeft geen grote budgetten dus grote verkeersaanpassingen waarbij

veel geld gemoeid is zijn op korte termijn niet mogelijk. Verkeersaanpassingen die budgettair niet veel kosten met zich meebrengen kunnen snel worden aangepakt.

 

Discussie over de verkeersveiligheid met diverse vragen:

De eerste vraag gaat over het 30km handhavingsbeleid op de Moriaanseweg West is nu onduidelijk. De politie, Hans Dijkman en wijkbeheer zullen de situatie verder bespreken en komen  met een passende oplossing.

Afspraak:  In september komt hierover uitsluitsel.

 

VOGELBUURT VRAGEN:

De wijk Vogelbuurt is de laatste jaren al grotendeels opgeknapt en heringericht.

Veel verkeersproblemen zijn daarom opgelost.

 

1: Fietspad en Meeuwenlaan:

Nu tijdelijk het fietspad aan de A.I. laan is afgesloten nemen veel scholieren de route via de Meeuwenlaan. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd is opgelost.

Een aantal onveilige oversteekplaatsen zijn al meegenomen in het plan van de schoolroute dat op initiatief van de stichting Vogelbuurt is uitgewerkt. De aanvrage ligt bij de gemeente en men is op zoek naar een passende financiering. Wanneer die rond is wordt de schoolroute uitgevoerd.

 

Afspraak:  De bedoeling is dat de schoolroute in het najaar wordt gerealiseerd.

 

 

2: Hoonaart kruising Rijksstraatweg:

Er is al opgemerkt dat er hard wordt gereden in de Hoonaartstraat. De situatie bij de Lidil kruising Hoonaart en Rijksstraatweg is een onveilige kruising. De oversteek markering voor

het fietspad zijn er niet terwijl de fietser eigenlijk voorrang hebben op het verkeer van de Hoonaartstraat. Dit zou duidelijker moeten worden aangegeven. Tijdens de klankbordgroepvergadering van 24 juni werd opgemerkt dat de 30 km aanduiding niet goed is. Er moeten extra 30 km borden komen  bij de kruisingen die uit komen op de Hoonaartstraat dat het een 30km zone-gebied is. Verder wordt de Hoonaartstraat ook vaak gebruikt door het vrachtverkeer van Lidil en het transportbedrijf. Dit was niet de bedoeling en de wegs hiervoor ook niet geschikt een verbodsbord voor vrachtverkeer zou een oplossing kunnen zijn.

 

Afspraak Hans Dijkman zal de kruising en de 30 km zone nog eens kritisch bekijken of er met simpele aanpassingen de kruising veilig gemaakt kan worden. 

 

NOORD WEST VRAGEN:

Dit is een hele waslijst hieronder de belangrijkste problemen.

 

3: Situatie Cafetaria Deurlo en hardrijden:

Er wordt te hard gereden en verkeerd geparkeerd op de stoep van Deurlo.

Een richtingsverkeer is geen oplossing (schijnveiligheid en werkt in de hand dat men misschien nog harder gaat rijden. Rondom het hardrijden op de Moriaanseweg ontstaat een pittige discussie.  Een oplossing om nog meer snelheidsremmende vernauwingen te maken is waarschijnlijk niet mogelijk omdat dan het diensverlenende verkeer zoals brandweer en hulpdiensten veel hinder ondervinden. Handhaving is tot nu toe de enige oplossing volgens de politie.

 

Afspraak: Een voorstel van de politie is dat de oplettende bewoners de snelheidsovertreders

noteren (kenteken opschrijven van auto en brommer) ook voor notoire verkeerd parkeerders.

De politie stuur ze dan een brief met een waarschuwing. Verder zal Hans Dijkman de situatie in de Moriaanseweg West opnieuw bestuderen.

 

4: Duindoornstraat:

Nu zijn er veel automobilisten die de Duindoornstraat als sluipverkeerroute gebruiken vooral in de vroege en late spitsuren. er wordt daardoor te hard gereden en de kruising Duindoorstraat en Moriaanseweg West wordt hierdoor extra gevaarlijk. Oplossing zou zijn

om de Duindoornstraat in te richten als een 30 km zone.

 

Afspraak: Hans Dijkman zal kijken welke mogelijkheden er zijn voor een 30 km zone.

 

5: Kruispunt Moriaanseweg/Rijkstraatweg.

Nu heeft de fietser erg veel hinder van het autoverkeer. Om de doorstroming voor fietsers onaar de rijksstraatweg groter te maken zou door een gedeelte van het brede trottoir in te richten als een afbuigend fietspad naar de Rijksstraatweg. Hiermee komen de afslaande fietsers niet meer in de verdrukking met het autoverkeer.

 

Afspraak: Hans Dijkman zal onderzoeken of dit mogelijk is en van wie het trottoir is.

 

6: Het uitgaande en inrijdende autoverkeer van parkeerplaats Multiculturele centrum

Door struiken zijn de overstekende voetgangers niet goed zichtbaar. Verder wordt er te hard gereden door de auto die het parkeerterrein uitrijden en inrijden.

Om het hardrijden van het uitrijdende autoverkeer van het parkeerterrein zou een snelremmende drempel op de uitrit een oplossing zijn.

 

Afspraak: Dit voorstel wordt meegenomen door Hans Dijkman.

 

7: Hardrijden bij school de Wateringe:

De problemen rondom de onveilige situatie bij school van hard rijdende ouders is bekend.

Er ligt een plan voor een speciale schoolroute  in de wijk en dropzone bij school.

De stichting Vogelbuurt heeft als initiatiefnemer met de school en andere buurtorganisaties een plan gemaakt met een offerte. Er is onlangs een overleg geweest met de Wethouder.

De gemeente onderzoekt nu de financiële mogelijkheden. De verwachting is dat in het najaar

hierover duidelijkheid komt.

 

WIJK KULCK ZUID VRAGEN:

8: Onveilige verkeerssituatie obs. Hendrik Boogaard:

Jacqueline Rebers, directrice van de school heeft een tijd geleden

een overleg gehad. Bij het halen en brengen van kinderen ontstaan

er veel gevaarlijke situaties op het kruispunt Triathlon en de Sportlaan.

Het doorgetrokken fietspad schept verwarring rondom de 30km zone,

dit zou duidelijker moeten worden aangegeven.

In de weg liggen al snelheidsbeperkende maatregels echter wordt er

op de Sportlaan toch nog te hard gereden.

 

Afspraak: Hans Dijkman spreek af om met de directrice af om de

situatie nog een keer kritisch te bekijken. Hij zal hiervoor een afspraak

maken.

 

WIJK KULCK NOORD EN DE OSSEHOEK VRAGEN  

9: Onveilig fietspad Ireneplaats naar Oostdijk en kruising Clausstraat ter hoogte

    Koninginnelaan.

    De situatie is erg onoverzichtelijk. Fietser en brommers hebben op deze kruising

    geen voorrang maar nemen het wel. Via extra borden kan voor het langzaam verkeer     zichtbaar worden gemaakt dat men een voorrangskruising nadert en geen voorrang

    heeft.

 

    Afspraak:  Binnen de buurtaanpak is dit voorrangsprobleem al aan de orde geweest en het wordt meegenomen in de verkeersmaatregelen. Hans Dijkman zal het nog een keer checken.

 

10: Koninginnelaan wordt zwaarder belast door sluipverkeer en woon werkverkeer en er wordt  te hard gereden.

     Op de Koninginnelaan zouden snelheidsremmende maatregels dringend gewenst zijn om

     het hard rijden tegen te gaan.

 

     Afspraak: Ook deze maatregel wordt meegenomen in de buurtaanpak Kulck Noord.

     Hans informeert welke plannen er zijn. 

   

 

11: Parkeerproblemen in de wijk Ossehoek:

 

11 a: Er staat regelmatig en langdurig een aanhanger geparkeerd. Bewoners  zijn door andere bewoners hierop aangesproken maar men luistert niet.

 

Afspraak: Hen den Brok krijgt het adres van de bewoner doorgespeeld en gaat er voorzorgen dat het parkeren van de aanhanger wordt opgelost.

 

11 b: Parkeren auto’s aan de Clausstraat in de lus langs het speelterreintje.  

Er zijn veel parkeerproblemen omdat de parkeercapaciteit erg krap is. Een aantal

bewoners hebben meer dan een auto. Verkeer parkeren bij de ingang en het

in de lus bij het speelterreintje is al regelmatig door bewoners  onder elkaar

aangekaart. Men luister niet  men zou bv ook kunnen parkeren op de parkeerplaats

van Hasselbach. Gele strepen kunnen niet omdat de gemeente dit in haar beleid niet

wil invoeren. Borden plaatsen alleen als het strik nodig is anders komen er te veel

borden waardoor het erg onoverzichtelijk wordt.

 

Afspraak: De politie stelt voor om een gezamenlijke buurtbrief te maken met het logo

van de politie waarin duidelijk wordt gemaakt dat men in overtreding is en dit kan leiden

tot een bekeuring. Een vriendelijke brief maar met een duidelijk ondertoon van dat dit

parkeergedrag niet wordt getolereerd.  Verder kan de buurt ook anoniem melden  van 

kentekens van auto’s die voortdurend in overtreding zijn. Soms kan dan een persoonlijke

aanpak van de politie hierin meer duidelijkheid brengen. Politie maakt een afspraak met de

buurtbewoners.

 

12: Bij Hasselbach parkeerterrein de weg oprijden naar de rijksstraatweg  is erg gevaarlijk.

 

Afspraak: er zou een waarschuwingsbord moeten komen voor de automobilisten die op de

Rijksstraatweg rijden

 

Voorgang van de discussie, vragen  en maatregelingen verkeersituatie in de wijk Noord West

Hierboven staan de belangrijkste vragen en afspraken. Hans Dijkman zal deze vragen en de

inventarisatie doornemen met de verkeersdeskundige van de politie. In september denkt hij dat er op de meeste vragen een antwoord is gevonden. Iedereen zal dan hierover schriftelijk op de hoogte worden gebracht wat er gaat gebeuren..

 

Complementen ondergrondse glasbak.

Fred van bewonersvereniging Noord West wil de gemeente complimenteren met de passende oplossing van ondergrondse glasbakken bij de onoverzichtelijke kruising bij de Plusmarkt en Moriaanse weg West.

 

Samen West agenda:

De discussie in behoorlijk uitgelopen waardoor de agenda over Samen West blijft liggen.

De belangrijkste nieuwtjes zullen in de notulen worden meegenomen.

 

Nieuwtjes:

-          12 en 19 augustus Buurt Sport Spelen Samen West en PUSH sportopbouwwerk.

-          26 augustus: kinderen bewonersparticipatie middag over inrichten speelveldje Pluvierenhof.

-          In september en oktober starten er weer diverse activiteiten zoals de kindermiddagen, de WMO voorlichting bijeenkomsten, Gym en zwem activiteiten stichting Gurbet en de ontmoetingsactiviteiten van stichting Turkse Vrouwencommissie

-          13 september Turkse Vrouwencommissie, Turkse Werknemersvereniging, Samen West en PUSH op het Hellevoetse Culturele Festival.

-          25 en 26 september Vogelbuurt multicultureel buurtfeest met circus en wereldpleinen

-          26 september nationale buren dag.

-          15 oktober het grote integratie debat

-          28 november ipv het multiculturele festival Samen West “met de buren aan tafel”in het kader van Offerfeest.

 

Willem Janssen  Sociaal Makelaar Samen West

Spoken in de wijk!

1 november 2009 (11\1142) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

31 oktober 's avonds was er hevig rumoer in de wijk.

Met een aantal mensen zijn we op onderzoek gegaan, maar zagen nergens iets of iemand.

Amper thuis werd er gebeld.

De schrik sloeg ons om het hart toen we de deur openden: SPOKEN!

Ze wilden snoep en anders zouden ze de hele nacht voor onrust zorgen.

Nou, we hebben dus snel voor elk spook wat snoep gegeven.

Maar......er bleken nog veel meer spoken rond te spoken.

Tot laat in de avond ging de bel en waren er weer nieuwe spoken.

Gelukkig hebben ze ons in de nacht met rust gelaten!

 

En voor wie niet in spoken gelooft hebben we er een foto van gemaakt.

 

 

 

PS

De spoken en heksen vierden het Halloween.

Halloween is te vergelijken met het Nederlandse Sint Maartensfeest. Verklede kinderen gaan langs de deuren om snoep op te halen. Hierbij roepen ze "trick or treat", wat betekent: "een plagerijtje of een traktatie".

Vaak wordt gedacht dat het Halloween uit Amerika is komen overwaaien. De oorsprong ligt echter in Ierland. Zowel in Ierland als Amerika wordt Halloween uitbundig gevierd. Inmiddels waaiert het uit over de wereld. Zo wordt Halloween ook in Canada, Engeland, Suriname en Nederland gevierd.

Hèt symbool van Halloween is de uitgeholde pompoen in de vorm van een eng gezicht, waarin een kaarsje wordt geplaatst.

De dag na Halloween, 1 november, is het Allerheiligen: een Christelijke feestdag die vooral gevierd wordt door Katholieken.

 

Handbalvereniging Helisus eert leden

22 oktober 2009 (14\0241) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

In de algemene jaarvergadering van 13 oktober heeft handbalvereniging Helius drie leden geëerd met hun 25-jarig-lidmaatschap. Vermeldenswaard is dat alle drie de leden nog actief zijn. Thomas Bernds, Barbara Bernds en Rina Jongejan kregen een oorkonde om dit jubileum te gedenken.

 

Voor Piet Luteijn was dit één van zijn laatste acties als voorzitter.

 

Na deze handeling werd een nieuw bestuur gekozen. De nieuwe voorzitter, Michel Haak, zette de afgetreden Piet Luteijn en Hans schenk in het zonnetje: Hans werd bedankt voor het volbrengen van 13 jaren in het bestuur, Piet Luteijn was zelfs 28 jaar bestuurdlid. Hij bekleedde functies als penningmeester, voorzitter en vicevoorzitter en voorzitter van de afdeling Rotterdam van het Nederlands Handbal Verbond. Een erelijst om trots op te zijn!

Piet en Hans kregen een litho overhandigd.

Informatieavond plan Boomgaard trok veel belangstellenden

30 september 2009 (12\1208) | Categorie: Wonen, werk, recreatie


Op donderdagavond 24 september was in het gemeentehuis van Hellevoetsluis een informatieavond over het uitbreidingsplan Boomgaard (Parnassia). Er waren meer dan 150 belangstellenden. Na deze informatieavond volgt de formele inspraakprocedure. De belangstellenden reageerden van positief tot zeer kritisch. Velen vonden het zonde van de mooie polder. Veel vragen werden gesteld over de begrenzing van het gebied en de ontsluiting. Toegezegd werd dat alle reacties meegenomen werden en bekeken zouden worden voordat de plannen definitief vastgesteld zouden worden. Wethouder Joosten dat er gezocht wordt naar routes die zo min mogelijk overlast geven voor de omwonenden. Ook zei hij een nieuwe informatieavond te organiseren zodra de bouwroutes bekend zijn.

De huidige bestemming in dit gebied is vooral agrarisch. Daarom dient het bestemmingsplan herzien te worden. Vanaf eind november zal de inspraakprocedure voor het (voorontwerp) bestemmingsplan en de (voorontwerp) exploitatieplannen starten. Belanghebbenden kunnen in die periode hun zienswijze indienen. In die periode wordt ook een inspraakavond georganiseerd.

U kunt de plannen bekijken
Het concept stedenbouwkundig plan en het concept beeldkwaliteitsplan zijn nog tot 30 oktober in te zien bij de receptie in het gemeentehuis. U kunt de plannen ook vinden op deze website via het menu Actueel – Ter inzage.

Een korte beschrijving van het plan
Het concept stedenbouwkundig plan Boomgaard voorziet in de bouw van circa 1100 woningen. Naast woningen wordt er ook een aantal voorzieningen gerealiseerd in dit plan: er komt een (brede) basisschool, zorgsteunpunt, buurtcentrum en een winkelcentrum. Daarnaast omvat het plan uitgebreide maatregelen voor verkeer, parkeervoorzieningen, opvallend veel water en groen en een ruime hoeveelheid speelplekken. De totale oppervlakte van de locatie Boomgaard bedraagt 50 ha. Het uitbreidingsplan Boomgaard heeft tot doel een aantrekkelijk woonmilieu te worden dat een waardevolle toevoeging is op de Hellevoetse woningvoorraad en voorziet in de woningbehoefte.

Informatieavond Boomgaard (Parnassia)

16 september 2009 (22\1056) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

Het gebied ten noorden van de Parnassialaan is het volgende uitbreidingsgebied voor de gemeente Hellevoetsluis. Dit gebied krijgt de naam Boomgaard.

 

De huidige bestemming is voornamelijk agrarisch. In het huidige bestemmingsplan is wel al opgenomen dat het gebied in de nabije toekomst wordt ontwikkeld tot woongebied, maar de daadwerkelijke ontwikkeling is nog niet mogelijk gemaakt.

Daarvoor dient het bestemmingsplan herzien te worden. Het uitbreidingsplan Boomgaard heeft tot doel een aantrekkelijk woonmilieu te worden dat een waardevolle toevoeging is op de Hellevoetse woningvoorraad en voorziet in de woningbehoefte.

 

Het concept-stedenbouwkundig plan Boomgaard voorziet in de bouw van ongeveer 1.100 woningen. Naast woningen wordt er ook een aantal voorzieningen gerealiseerd in dit plan: er komt een (brede) basisschool, zorgsteunpunt, buurtcentrum en een winkelcentrum.

Daarnaast omvat het plan uitgebreide maatregelen voor verkeer, parkeervoorzieningen, veel water en groen en een ruime hoeveelheid speelplekken.

De totale oppervlakte van de locatie Boomgaard bedraagt 50 hectare.

 

Om belangstellenden en overige geïnteresseerden te informeren over dit plan, wordt op donderdag 24 september een informatieavond georganiseerd. Deze informatieavond vindt plaats voorafgaand aan de formele inspraakprocedure.

 

Het programma voor de informatieavond (geen formele inspraak) is:

 

19.30 - 20.00 uur

Ontvangst met koffie en thee in de raadzaal van het gemeentehuis

 

20.00 - 20.10 uur

Opening met toelichting op belang en doel van de bijeenkomst

 

20.10 - 20.20 uur

Toelichting inspraakprocedure

 

20.20 - 21.00 uur

Presentatie concept-stedenbouwkundig plan en concept-beeldkwaliteitsplan Boomgaard

 

21.00 - 21.10 uur

Uitleg relatie komende concept-voorontwerp bestemmingsplan en exploitatieplannen

 

21.10 - 21.30 uur

Gelegenheid tot het stellen van vragen

 

21.30 uur

Afsluiting

 

U bent van harte uitgenodigd de informatieavond bij te wonen. Wel wil de organisatie graag weten hoeveel mensen er komen.

U wordt daarom verzocht om uiterlijk 17 september aan te melden voor de informatieavond via communicatie@hellevoetsluis.nl onder vermelding van 'Informatieavond Boomgaard'.

U kunt zich ook aanmelden bij het team Communicatie via 0181 - 330311.

 

Het concept-stedenbouwkundigplan Boomgaard en concept-beeldkwaliteitsplan Boomgaard zijn te downloaden via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl onder het menu Actueel - Ter inzage.

Buren willen Krakers niet meer kwijt

16 september 2009 (21\0952) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

De buren van de Krakers van een oude boerderij aan de Moriaanseweg Oost willen de Krakers niet meer kwijt.

 

Waar de buurt altijd dacht aan 'overlastgevende junks' blijken deze Krakers duidelijk anders te zijn.

 

De schrik sloeg toe toen men hoorde dat de boerderij gekraakt was door negen Krakers.

 

Inmiddels wonen de Krakers een jaar in de boerderij. Het idee van de buren over hen is totaal veranderd. Van overlast is geen sprake. Integendeel. De buren willen de jongeren niet meer kwijt.

 

De Krakers zijn sociaal, beleefd en zeer hulpvaardig. Ze helpen de mensen met het onderhoud van hun tuintje. "Gewoon, helemaal gratis, werken ze zich voor mij in het zweet," vertelt een bewoonster met gezondheidsklachten.

 

Een buurman is het met haar eens. Hij wil over een tijdje zijn huis gaan opknappen. Zijn gezondheid is echter verre van optimaal. Toen de Krakers dit hoorden hebben ze beloofd hem te helpen. "Ze willen mijn plafond wel even schilderen, geweldig toch!"

 

Veel buren kunnen het goed vinden met de Krakers en hun ideeën over de maatschappij die alleen maar om geld en materialisme draait, spreekt velen aan.

 

De Krakers zelf, 6 jongens en 3 meisjes, hebben het prima naar hun zin in de boerderij. Ze voelen zich goed thuis in de buurt.

 

Binnenkort beginnen ze in een loods naast de boerderij een 'weggeefwinkel'. Dit doen ze naast hun baan en/of studie. Als men spullen over heeft kan men ze brengen. Minima kunnen die spullen dan weer gratis ophalen. De Krakers zijn niet bang voor misbruik van dit initiatief. "We stellen regels op, maar we gaan uit van het goede in de mens."

Bouw 2 woning Kleiweg 10

16 september 2009 (21\0942) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

B&W van Hellevoetsluis zijn voornemens vrijstlling te verlenen van het bestemmingsplan Buitengebied ten behoeve van de bouw van 2 woningen op het perceel  F nr. 898, bekend als Kleiweg 10.

 

De betreffende stukken liggen vanaf 17 september tot en met 29 oktober ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Hellevoetsluis.

 

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder tegen het voornemen, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Nadere informatie: iedere werkdag bij de afdeling Bouwen en Ruimte en Milieu in het gemeentehuis van Hellevoetsluis, tel. 330911

Legen oude papier- en kartoncontainers

9 september 2009 (21\0915) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

In de wijk noordwest wordt de container geleegd op woensdag 16 september, als uw gft-container op 15 september geleegd wordt en op donderdag 17 september, als uw gft-container op 16 september geleegd wordt.

Weer nieuw leven aan de Rijksstraatweg

2 september 2009 (22\1002) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

Aan de Rijksstraatweg 31, tegenover bioscoop Tivoli, is een mooie nieuwe zaak geopend.

 

VO Home and Fashion opende daar haar deuren.

 

U kunt er terecht voor een uitgebreid assortiment dameskleding, herenkleding van het merk Ralph Boston. In september komen de artikelen van Jacky Luxury en René van Wijck binnen, die speciaal voor jongeren bedoeld zijn. Op dit moment kunt u de herfst- en wintercollectie van de merken Blaf, Bellisima, Stroke, Angel, Mic, Pololand en Yaya in de winkel vinden. Ook is er ruime keus in accessoires als riemen, tassen, sieraden, parfum, enz..

Daarnaast kunt u er leuke woonaccessoires vinden.

 

Van harte welkom in onze wijk.

Eerste sleutel Vroonenhof uitgereikt

2 september 2009 (21\0954) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

Afgelopen week werd de eerste van de 12 woningen in Vroonenhof (aan de Rijksstraatweg) opgeleverd.

 

De gelukkigen waren de heer en mevrouw Struys.

 

Van harte welkom in onze wijk.

 

De naam Vroonenhof is afkomstig van de Hellevoetse familie Vroonen, die vroweger een boerderij had op de plaats waar nu de woningen gebouwd zijn.

De landelijke uitstraling en rustige omgeving van vroeger zijn behouden gebleven binnen het project en zijn ook de inspiratiebron geweest bij de vormgeving van de woningen.

Evaluatieverslag Wet bodembescherming, Smitsweg 64

2 september 2009 (21\0946) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

Kennisgeving van de Provincie Zuid-Holland, in het kader van de Wet Bodembescherming.

 

Op grond van artikel 4.2 van de Regeling uniforme saneringen hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland een evaluatieverslag ontvangen voor de locatie Smitsweg 64 te Hellevoetsluis, kadastraal bekend gemeente Hellevoetsluis, sectie C nummer 2958.

 

GS hebben ingestemd met het evaluatieverslag.

 

U kunt de beschikking en de overige stukken vanaf 3 september 2009 gedurende 6 weken op de volgende plaatsen inzien:

- gemeente Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, Hellevoetsluis, tel. 0181-330911

- DSMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565, Schiedam, tel. 010-2468621

 

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij GS van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage, onder vermelding van "Awb-bezwaar".

 

Verdere inlichtingen bij de heer A.M. Ticheler van de DCMR, tel. 010-2468395

 

Wbb-code: DC053000120/B50, DMS: 20951394

Personeel over of personeel gezocht?

5 augustus 2009 (17\0520) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

Op www.personeellenen.nl kunnen bedrijven (en eventueel particulieren) kostgenloos terecht voor aanbod en vraag naar personeel.

Eigen schaatsbaan in Noordwest

9 januari 2009 (21\0932) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

De familie Koot aan de Duindoornstraat heeft het water naast hun woning van verlichting voorzien. Aan de andere kant een klein houtvuurtje in een ton. En zie daar, een eigen gezellige schaatsbaan voor de bewoners van de wijk.

 

Leuk initiatief. Dank daarvoor.

 

Een paar foto's voor de sfeerimpressie.

 

 

Burgerinitiatief voor speeltuintje 8 januari in commissievergadering

26 december 2008 (16\0458) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

Op maandag 8 januari behandelt de commissie Zorg Welzijn en Onderwijs het Burgerinitiatief van de Buurtvereniging Hellevoetsluis-Noordwest.

Dit Burgerinitiatief is ingediend op verzoek van een aantal bewoners van de Duindoornstraat.

Zij willen graag een speeltuintje achter de huizen met oneven nummers.

Het initiatief is ondersteund door ruim zestig handtekeningen.

 

Iedereen kan de vergadering als toehoorder bijwonen.

De vergadering is in het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

Buurtvereniging dient burgerintiatief in voor speeltuin(tje) Duindoornstraat

25 november 2008 (21\0930) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

Enige tijd geleden werd de buurtvereniging Noordwest benaderd door een bewoner van de Duindoornstraat om te bewerkstelligen dat daar opnieuw een kinderspeeltuintje gerealiseerd zou worden.

 

Ruim twee jaar geleden heeft de gemeente het plantsoen voor de huizen opnieuw ingericht. Daarbij werden de kinderspeeltoestellen verwijderd.

 

Het nu voorgestelde plan houdt in om aan de achterzijden van de huizen op het grasveld opnieuw een kinderspeeltuintje in te richten.

 

Door de buurtvereniging werd een zogenaamd burgerinitiatief opgesteld.

Op advies van het bestuur van de buurtvereniging is de initiatiefnemer daarmee op pad gegaan om handtekeningen te verzamelen bij mensen die achter dit plan staan.

Het initiatief is ondersteund door ruim 60 handtekeningen.

 

Op 25 november 2008 is het burgerinitiatief ingediend op het gemeentehuis.

 

Wordt vervolgd.

Beeldverhaal polders Nieuw-Helvoet

16 oktober 2008 (11\1125) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

U kunt een beeldverhaal over de polders van Nieuw-Helvoet downloaden.

Na het downloaden het zip-bestand uitpakken.

Daarna dubbelklikken op het exe-bestand om het af te spelen.

Zet u het geluid ook even aan.

 

Hier kunt u het beeldverhaal downloaden.

Speelveld Ossenhoek roept vraagtekens op

23 juni 2008 (17\0546) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

De gemeente wil een speelveld aanleggen in de wijk Ossenhoek.

Dit moet gaan bestaan uit een voetbal-basketbalveld, een JOP, een overdekte brommerparkeerplaats, fietsenstalling enz, omgeven door een vier meter hoog hek en lichtmasten.

 

Bewoners zijn het hier niet mee eens. Zij vrezen overlast. "Het komt op acht meter van de gevels en tuinen," klagen zij.

 

Na gesprekken met de buurt en een handtekeningenactie heeft het college van B&W de overkapping en brommerstalplaats geschrapt. De rest blijft vooralsnog wel gehandhaafd. Het veld voor de kleintjes houden, zoals de buurt wenst, vindt wethouder Henk Joosten geen goed idee.

 

Volgens de buurt is er geen onderzoek gedaan naar geluids- en lichtoverlast, leeftijdsopbouw en behoefte van bewoners.

 

Bovendien staat er op 400 meter afstand aan de Parnassialaan al een multicourt.

 

Ontwerp bestemmingsplan Noordwest

23 juni 2008 (17\0542) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

Het ontwerp bestemmingsplan Noordwest ligt vanaf 19 juni 6 weken ter inzage op het gemeentehuis.

Ga er beslist even kijken, het is in uw eigen belang.

Op de vorige versie is door ruim 50 mensen uit de wijk bezwaar gemaakt.

Daarmee is in ieder geval bereikt dat de groenzone bij de scholen aan de Bremstraat behouden blijft!

Noordwest omvat de buurten Nieuw-Helvoet, Bloemen-en-plantenbuurt, Kulck Noord en Zuid, gebied Vermaat, Hoonaartwijk, Vogelbuurt.

Actiepunten die de gemeente aan de wijk Noordwest beloofd heeft ingevolge de rapporteringen

15 mei 2008 (18\0610) | Categorie: Wonen, werk, recreatie

status 1 = volgens gemeente uitgevoerd

status 2 = volgens gemeente in uitvoering

status 3 = volgens gemeente gepland voor uitvoering

 

Bekijk de actiepunten en geef uw reactie/commentaar, zodat we allemaal op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

 

1

 

Gemeente organiseert in het kader van de WMO bewonersbijeenkomsten

Actieperiode 2008

Verantwoordelijke: gemeente

Status 2

 

2

 

Spreekuren in de wijk.

Actieperiode 2008

Verantwoordelijke: gemeente

Status 2

 

3

 

Creëren van ruimte voor het faciliteren van een Bredeschool binnen de gemeente

Actieperiode 2008

Verantwoordelijke: gemeente

Status 2

 

4

 

Ruimte voor contacten toerusten en benutten

Actieperiode niet opgegeven

Verantwoordelijke: Stichting Push en Turkse werknemersvereniging

Status 1

 

5

 

Organiseren van een culturele jaarmarkt

Actieperiode 2008 - 2009

Verantwoordelijke: Stichting Push en Stichting Welzijn Schiedam

Status 3

 

6

 

Contactgroep organiseert 1 à 2 maal per jaar vergaderingen

Actieperiode 2008

Verantwoordelijke: Stichting Push en Stichting Welzijn Schiedam

Status 3

 

7

 

Gezamenlijke activiteiten rond Evertsenplein met bewoners, winkeliers en jongeren.

Actieperiode 2008

Verantwoordelijke: Stichting Push

Status 3

Opmerkingen sitebeheer: Evertsenplein valt niet onder de wijk Noordwest

 

8

 

Herinrichten en "upgraden" speelplekken

Actieperiode niet opgegeven

Verantwoordelijke: gemeente

Status 1

 

9

 

Onderhoud openbaar groen in het kader van Impuls Wijkbeheer in de buurt Kulck-Noord

Actieperiode 2008

Verantwoordelijke: gemeente

Status 2

 

10

 

Groenaanplant Evertsenplein langs hek.

Actieperiode niet opgegeven

Verantwoordelijke: gemeente

Status 1

Opmerkingen sitebeheer: Evertsenplein valt niet onder de wijk Noordwest

 

11

 

Meer prullenbakken plaatsen op het Evertsenplein.

Actieperiode niet opgegeven

Verantwoordelijke: gemeente

Status 1

Opmerkingen sitebeheer: Evertsenplein valt niet onder de wijk Noordwest

 

12

 

Containers, stank, enz. met winkeliers bespreken.

Actieperiode 2008

Verantwoordelijke: gemeente

Status 3

 

13

 

Verzoek aan Albert Heijn om container inpandig te plaatsen.

Actieperiode 2008

Verantwoordelijke: gemeente

Status 3

Opmerkingen sitebeheer: Evertsenplein valt niet onder de wijk Noordwest

 

14

 

Bord bij ingang corridor winkelcentrum Evertsenplein 1 meter naar voren verplaatsen bij de snackbar.

Actieperiode niet opgegeven

Verantwoordelijke: gemeente

Status 1

Opmerkingen sitebeheer: Evertsenplein valt niet onder de wijk Noordwest

 

15

 

Bankjes voor ouderen in de route naar vesting en Struytse Hoeck plaatsen

Actieperiode 2008

Verantwoordelijke: gemeente

Status 3

Opmerkingen sitebeheer: valt niet onder de wijk Noordwest

 

16

 

Muur Albert Heijn opvrolijken met kunstwerk

Actieperiode 2008

Verantwoordelijke: Stichting Push en bewoners

Status 3

Opmerkingen sitebeheer: valt niet onder de wijk Noordwest

 

17

 

Formeren van een buurtpreventieteam rond de Moriaanseweg West

Actieperiode 2008

Verantwoordelijke: gemeente

Status 2

 

18

 

Intensivering overleg snackbar Moriaanseweg West i.v.m. overlast

Actieperiode 2008

Verantwoordelijke: Stichting Push, politie, bewoners

Status 2

 

19

 

Verkeercirculatieplan Moriaanseweg West en omgeving

Actieperiode 2008 - 2009

Verantwoordelijke: gemeente

Status 2

 

 

20

 

Verkeersremmende maatregelen op de Moriaanseweg West.

Actieperiode 2008-2009

Verantwoordelijke: gemeente

Status 2

 

21

 

I.v.m. voetbaloverlast een alternatieve voetbalplek bij 't Schrijverke voor de jongeren creëren

Actieperiode maart/april 2008 start nieuwbouw 't Schrijverke

Verantwoordelijke: gemeente

Status 2

 

22

 

Alternatieven bieden aan jongeren voor vrijetijdsbesteding en oudere Turkse jongeren daarbij betrekken.

Actieperiode 2007

Verantwoordelijke: Stichting Welzijn Schiedam, PUSH, stichting Toekomst

Status 1

 

23

 

Probleem van scholieren die aan de verkeerde kant van de weg rijden aanpakken.

Actieperiode niet opgegeven

Verantwoordelijke: politie, scholen

Status 1

 

24

 

Tegengaan van het fietsen op het Evertsenplein.

Actieperiode niet opgegeven

Verantwoordelijke: politie

Status 1

 

25

 

Organiseren van cursussen in het kader van opvoedingsondersteuning.

Actieperiode 2008

Verantwoordelijke: Stichting Push

Status 3

 

26

 

Informatiepunt en ontmoetingsfunctie creëren in Bredeschool

Actieperiode 2009

Verantwoordelijke: gemeente

Status 2

 

27

 

Sportvoorzieningen koppelen aan de Bredeschool

Actieperiode 2009

Verantwoordelijke: gemeente

Status 2

 

28

 

Buurtsportcoördinator in het kader van het BOS-project aanstellen

Actieperiode niet opgegeven

Verantwoordelijke: gemeente en Stichting Push

Status 1

 

29

 

Betere communicatie over restaurantfunctie, ontmoeting, internetcafé van Albeda College naar bewoners

Actieperiode 2008

Verantwoordelijke: Albeda College

Status 3

Opmerkingen sitebeheer: heeft niets te maken met Noordwest, dit is een algemene commerciële activiteit van het Albeda College.

 

30

 

School in de buurt halen, o.a. door maatschappelijke stage

Actieperiode 2006

Verantwoordelijke: Albeda College en Stichting Push

Status 1

Opmerkingen sitebeheer: heeft niets te maken met Noordwest, dit is een algemene commerciële activiteit van het Albeda College.

 

31

 

Organiseren buurtfeest in het kader van de opening van het multicultureel centrum

Actieperiode niet opgegeven

Verantwoordelijke: Turkse werknemersvereniging, met ondersteuning van Push

Status 1

 

32

 

Aanleggen speeltuin bij het multicultureel centrum

Actieperiode niet opgegeven

Verantwoordelijke: gemeente

Status 2

 

33

 

Gebruik buurtfunctie multicultureel centrum stimuleren

Actieperiode 2008

Verantwoordelijke: Stichting Push en Turkse werknemersvereniging

Status 3

 

34

 

Visie op samenhangende ontwikkeling op korte en middellange termijn voor Noordwest

Actieperiode 2007 / 2008

Verantwoordelijke: gemeente, bewoners, maasdelta

Status 1

 

35

 

Gezamenlijke vormgeving van de visie

Actieperiode 2008

Verantwoordelijke: gemeente, bewoners, Stichting Pusk

Status 2

Opmerkingen sitebeheer: waarom doet maasdelta hierbij niet mee?

« Vorig artikel  (Artikel 1 van 2)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden