Vrelom pleit voor reguliere verhuur woningen Bree/Maarland/Klaphek

27 oktober 2008 (12:04) | Categorie: Steunbetuigingen

In een brief van 9 oktober 2008 aan Com.wonen (vertegenwoordigd door  de heer F. Schroten) maak Huurdersbelangenvereniging Vrelom  onderstaande duidelijk.

Vrelom brengt naar voren dat haar aanvankelijke bezwaren tegen sloop van Bree/Maarland nog recht overeind staan.

Deze bezwaren zijn

1. Er zijn geen technische redenen voor sloop

2. Er ligt nog steeds geen goede en breedgedragen wijkvisie

3. Er loopt een aanvraag beschermd stadsgezicht

Vrelom stelt verder dat er bij de woningen aan Bree/Maarland en Klaphek geen sprake is van argumenten ze nog langer aan de voorraad te trekken.

Vrelom dringt erop bij Com wonen op aan de woningen zonder uitzondering opnieuw in de reguliere verhuur te brengen. 

 

Een afschrift van deze brief is naar de BewonersOrganisatie Vreewijk en naar het Actiecomite gestuurd.

Steunbetuiging Bond Heemschut 14 juli 2008

7 oktober 2008 (08:53) | Categorie: Steunbetuigingen

In een brief aan minister Plasterk ondersteunen zij de strijd van het actiecomite voor het behoud van Vreewijk.

Zij schrijven de minsiter dat zij met veel genoegen kennis hebben genomen van zijn toezegging zich hard te willen maken voor het aanwijzen van Vreewijk als beschermd stadsgezicht. De Bond Heemschut geeft twee aspecten mee die zij daarbij graag betrokken ziet worden.

Wanneer Vreewijk bescherming krijgt kan de karakteristieke structuur behouden blijven. Daarbinnen kan echter nog veel bedorven worden. Daarom pleit Bond Heemschut niet alleen voor advisering door de gemeentelijke monumentencommissie, maar ook voor gebruikname van  andere wettelijke voorzieningen, zoals inzake de samenstelling vn commissies en in te schakelen beroepsinstanties. Ook vraagt bond Heemschut aandacht voor goed erfgoedbeheer. Bij erfgoedbescherming gaat het erom hoe de unieke kwaliteiten die de continuiteit met het verleden belichamen veilig gesteld kunnen worden, ook na het verstrijken van de economische levensduur van objecten. Deze zijn veelal behouden door beheersmaatregelen, zoals aanpassingen aan de eisen van de tijd en veranderingen van het gebruik en de gebruikersgroep.

Bond Heemschut is van mening dat woningbouwcorporaties ook zouden moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van beheer van erfgoed zoals in Vreewijk. Een dergelijke beheerstaak zou ook goed aansluiten bij het streven van de minister van Wonen, Werken en Integratie om oudere buurten te revitaliseren. In verband daarmee is een kopie van de brief gestuurd aan minister Vogelaar met het verzoek hieraan aandacht te schenken.

Was getekend

Ir. R.K. Onel

Secretaris Provinciale Commissie Zuid-Holland

Steunbetuiging door een handtekeningenlijst NAI

25 september 2008 (06:20) | Categorie: Steunbetuigingen

Op 1 september 2008 stond op Archinet www.triennale.nl de volgende brief. Met een dergelijke brief is het actiecomite blij. Hieronder de inhoud.

 

Alweer een  flinke tijd terug lag er in de bibliotheek van het Nederlands Architectuur Instituut Rotterdam (NAI) een handtekeningenlijst om te protesteren tegen de sloop van het Rotterdamse tuindorp Veewijk.

Ik heb natuurlijk onmiddellijk getekend. De voorgenomen sloop van Vreewijk staat niet op zichzelf. Er zijn meer locaties in Rotterdam waar bewoners en Monumentenzorg samen protesteren tegen al te rigoureuze venieuwing. Het betreft onder andere Nieuw Crooswijk, de Lijnbaanhoven en Vreewijk.

De laatste decennia is het traditionele monumentenbeleid verruimd. Behalve eerbiedwaardige gebouwen als kerken, raadhuisen en woningen voor de gegoede klasse komen ook objecten uit de eerste helft van de twintigste eeuw in aanmerking voor een beschermde status. Zoals volkswoningbouw en industriele architectuur. Een probleem bij monumenten van de volkshuisvesting is de omvang. Het is gemakkelijker een villa aan te wijzen dan een woning in het galerijcomplex in Spangen of de Bergpolderflat de status van monument te geven. Als je zo'n complex wilt beschermen zul je het in een keer moeten doen en dan heb je er in een keer een paar honderd monumenten bij. Tuindorp Vreewijk is nog omvangrijker; tussen 1917 en 1942 zijn hier in totaal 5700 woningen gebouwd. Een deel ervan is overigens al eerder gesloopt en er is ook flink huisgehouden tijdens de stadsvernieuwing van de jaren tachtig. De kwaliteit van Vreewijk ligt maar voor een klein deel in de woningen. Van belang zijn de verkaveling, de straatprofielen, het groen, de waterlopen. En verder natuurlijk de sociale context en historie, want de wijk is het initiatief van de bekende Rotterdammer K.P. van der Mandele, het eerste ontwerp werd door Berlage getekend, het gerealiseerde ontwerp werd gemaakt door Granpre Moliere, Verhagen en Kok - en hier woonden befaamde schrijvers als Jef Last en Willem van Iependaal, de schilder Wout van Heusden, de architect Mart Stam en vele spelers en trainers van Feyenoord.

 

De kewestie Vreewijk gaat niet alleen over de architectonische of stedebouwkundige kwaliteit. Achterliggend idee bij de Rotterdamse sloopplannen is de wens hogere inkomens naar de stad (terug) te krijgen. Die komen alleen af op kwalitatief goede woningen in mooie, veilige wijken, zoals Vreewijk. Alleen staat daar goedkope sociale woningbouw waar nog mensen in wonen, waaronder relatief veel bejaarden en mensen met lage inkomens. Door nu de goedkope woningen op aantrekkelijke locaties te slopen en te vervangen door dure nieuwbouw, sla je meerdere vliegen in een klap. Je trekt bewoners met hogere inkomens aan (en met een beetje geluk verdwijnen de laagste inkomens uit de stad), je scoort in nieuwbouwstatistieken en de marktpartijen (ontwikkelaars, woningcorporaties, gemeente en architecten) verdienen er goed geld mee. Voorwaarde is wel dat het woningbezit van een eigenaar is, want anders moet je allerlei ingewikkelde onteigeningsprocedures in gang zetten. In Nieuw Crooswijk, stedenbouwkundig en architectonisch het minst waardevol is die tactiek gelukt. Bij de Lijnbaanhoven ligt Monumentenzorg dwars en in Vreewijk gaf minister Plasterk een duidelijk signaal toen hij onlangs voorstelde de wijk de status van beschermd stadsgezicht te geven. Een bewoner verwoordde de crux van de problematiek op RTV Rijnmond heel treffend: "De hoge inkomens waren allemaal te laf om te blijven, de lage inkomens zijn de stad trouw gebleven."

Het is vermoedelijk praktisch onmogelijk heel Vreewijk op de Monumentenlijst te zetten. Het is zeker mogelijk de essentie van het stedenbouwkundige plan te bewaren en waar mogelijk te versterken, bijvoorbeeld door de door de stadsvernieuwing toegetakelde woningen te reconstrueren. Er zijn voldoende mensen die genoegen nemen met een eenvoudige niet al te grote woning. Sloop en nieuwbouw kun je beter inzetten in kwalitatief slechte wijken, bij door huisjesmelkers verwaarloosde krotten. Maar dan duurt het proces lang, zijn de vernieuwingen niet zichtbaar en kan de politiek er niet mee scoren. 

Steunbetuiging Zanger, Componist, Kees Korbijn

17 juni 2008 (11:04) | Categorie: Steunbetuigingen

Kees Korbijn, zanger heeft na het bezoek van Plasterk aan Vreewijk maandag 2 juni 2008 en de reactie van Karakus, wethouder Rotterdam het volgende lied gecomponeerd.

 

Leuk voor Vreewijk dat de minister is gekomen

Leuk voor Vreewijk wat de minister heeft bericht

Dat de Vreewijkmens hier fijn mag blijven wonen

Dat er hier geen massasloop wordt aangericht

De minister kwam met eigen ogen kijken

Naar een primawijk dat heeft ie zo gezegd

Maar die Karakus die weet het nou weer beter

Die vindt dat Plasterk het niet goed heeft uitgelegd

 

Ja zo'n wethouder dat is een man met invloed

Met een groot gewicht in de gemeenteraad

Die Heer die Vreewijk onderhand liet weten

Dat ie aan de kant der Corporatie staat

 

Leuk voor Vreewijk dat de Minister is gekomen

Leuk voor Vreewijk dat de minister heeft bericht

Maar nu worden we zo koud 3 dagen later

Door Heer Karakus wat beter voorgelicht

De minister heeft wat voor zijn beurt gesproken

Nee, die afbraak is nog echt niet van de baan

Nee hoor mensen je zit echt niet op rozen

Met Com.wonen dat van hem zijn gang mag gaan

 

Ja zo'n wethouder dat is een man met invloed

Met een groot gewicht in de gemeenteraad

Maar bedreigde huurders in het Rotterdamse

Laat ie helder zien aan welke kant hij staat

 

Beste mensen in de Provenierswijk

Of in het Liskwartier, dit wil ik even kwijt

Brave huurders daar in het Oude Westen

Gegroet uit Vreewijk en veel sterkte in de strijd

 

 

 

 

Steunbeteuging PvdA Tweede Kamer juni 2008

21 mei 2008 (06:42) | Categorie: Steunbetuigingen

Mevrouw Chantal Gillard lid van  de Tweede Kamer voor de Pvd A heeft haar minister Plasterk van Onderwijs Cultuur Wetenschap (OCW) ervan kunnen overtuigen dat een bezoek aan Vreewijk belangrijk is. Dit bezoek gaat plaatsvinden op maandag 2 juni 2008 aanstaande.

Bij deze minister ligt het verzoek tot het geven van de monumentenstatus aan Vreewijk (inclusief de woningen als het aan het landelijk CDA ligt).

 

Steunbetuiging CDA Tweede Kamerfractie

21 mei 2008 (06:06) | Categorie: Steunbetuigingen

Op 5 mei 2008 hebben mevrouw Vietsch en mevrouw van Vroonhoven, beiden Tweede Kamerlid van het CDA de volgende schriftelijk vragen gesteld aan minister Plasterk van het Ministerie van Onderwijs Cultuur Wetenschap (OCW).

1.Bent u op de hoogte dat Tuindorp Vreewijk, het eerste tuindorp van Rotterdam, niet alleen een stedebouwkundig en sociaal monument is,  maar ook het beroemdste project van architect Grandpre Moliere en van de Delftse school?

2. Vindt u dat Tuindorp Vreewijk inclusief de karakteristieke woningen behouden moeten blijven vanwege hun beroemde architectuur die internationale culturele waarde is? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u op de hoogte dat volgens "Wijkvisie Vreewijk"van de deelgemeente Feijenoord en de woningbouwcorporatie Com.wonen karakteristieke woningen in Tuindorp Vreewijk gesloopt gaan worden en vervangen worden door (duurdere) huurwoningen en koopwoningen? 

4. Ziet u mogelijkheden om niet alleen de straatprofielen en het groen de status te geven van beschermd dorps- en stadsgezicht, maar ook de huizen in Tuindorp Vreewijk te behouden voor de toekomst? Zo neen, waarom niet?

 

Mevrouw A. Vietsch (Tweede Kamerlid van het CDA)  is samen met mevrouw B. Hagenaar (Gemeenteraadslid Rotterdam voor het CDA) ook op bezoek geweest in Vreewijk op 8 mei 2008.

Deze, geen woorden maar dadenaanpak, ervaren wij als grote steun.

  

Steunbetuiging Ons Rotterdam

13 februari 2008 (09:09) | Categorie: Steunbetuigingen

Ons Rotterdam is een blad voor alle mensen die van Rotterdam houden.

In haar laatste nummer van 2007 stond  een artikel over Vreewijk. In dit artikel maakt het blad melding van de sloop van de Koninginnekerk. De teneur in Rotterdam was dat  nooit meer zou mogen gebeuren dat een beeldbepalend gebouw zou verdwijnen.

Maar constateert Ons Rotterdam: Vreewijk dreigt ook ten prooi te vallen aan de slopershamer. Ons Rotterdam stelt de bedenkelijke houding van wethouder Karakus aan de orde, die voor grootschalige herstructurering, met andere woorden sloop is. Com-wonen laat vele woningen in Vreewijk bewust leeg staan. Dit vind Ons Rotterdam merkwaardig omdat er regelgeving bestaat.

Het wordt hoog tijd dat de politiek zijn stem laat horen. Gemeenteraad en Deelgemeenteraad, ken uw verantwoording!!!

Steunbetuiging SP Remi Poppe

22 januari 2008 (09:32) | Categorie: Steunbetuigingen

Remi Poppe, Tweede Kamerlid van de SP, heeft in januari 2008 aan Minister Ellen Vogelaar (Wonen, Wijken, Integratie) de volgende 4 schriftelijke vragen gesteld.

1. Hebt u kennis genomen van het artikel 10 januari 2008 in het AD "Corporatie op Ramkoers?"

2. Wat is uw mening over de opvatting van de directeur van Com.wonen dat "wat de politiek en de bewoners van de voorgenomen sloop van 1400 vinden niet doorslaggevend is"omdat een corporatie een zelfstandige organisatie is die zelf beslist wat er gebeurt met het bezit?"

3. Is het juist dat een corporatie zich bij de sloop van woningen formeel niets hoeft aan te trekken van de bewoners en de deel- of gemeenteraad?

4. Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, aan welke wettelijke regels moet een corporatie zich houden? 

Steunbetuiging Bond Heemschut

31 december 2007 (08:23) | Categorie: Steunbetuigingen

Uit de steunbetuiging van  Bond Heemschut zoals verwoord door de heer Vermeer op 15 november 2007.

 

"Mijn moeder is van 1915, dat is bijna vanaf het begin van Vreewijk. Mijn moeder is voortdurend veranderd, bij de tijd gebleven, maar toch is ze in de kern gelijk gebleven. Waarschijnlijk kon ze ook bij blijven, omdat ze in de kern niet is veranderd. Dat vinden we van Heemschut ook van Vreewijk. Vreewijk is veranderd, er mogen aanpassingen komen als de kern maar in stand blijft. Want juist die kern maakt ook de verandering mogelijk.

 

Niets is onveranderlijk: Vreewijk is niet ontworpen voor een samenleving waar auto's de openbare ruimte domineren. Maar dat geldt evenzeer voor de Herengracht in Amsterdam en toch accepteert daar een ieder dat het profiel van die gracht in tact moet blijven. Vreewijk is niet ontworpen voor de huidige woonconsument die meer vierkante meters ter beschikking wil hebben, maar daar staat tegenover dat huishoudens sinds 1914 aanmerkelijk zijn verkleind. Waarom Vreewijk niet in stand houden juist voor die kleinere huishoudens, voor senioren die zelfstandig willen blijven wonen, voor starters op de woningmarkt. Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn we weer op zoek naar maatschappelijke structuren waarin mensen kunnen blijven functioneren met behulp van zorg aan huis en in de directe omgeving. Waarom zo'n structuur ontwikkelen als de aanzetten er liggen.

 

In Vreewijk is bijzonder veel aandacht besteed aan de straatprofielen; de breedte van de straten ten opzichte van de stoep en de bebouwingshoogte, de plaats van de bomen lantaarnpalen, tuinheggen en tuinmuurtjes. Aanpassingen zullen nodig zijn, maar aanpassingen zullen er niet toe mogen leiden dat er hoogbouw plaatsvindt.

En dan het groen. Een zodanig integraal onderdeel dat voor parkeren andere oplossingen moeten worden gevonden dan het opofferen van binnenterreinen.

Rotterdam heeft steeds durf  en modernisme getoond. Misschien is het nu wel modern om druf te hebben deze erfenis in stand te houden." 

Steunbetuiging Ex Minister Hedy d'Ancona

28 december 2007 (12:15) | Categorie: Steunbetuigingen

In reactie op een brief van het actiecomite Bree Maarland reageert Hedy d'Ancona met toenemende verbazing en onbegrip voor de opstelling van de gemeente en de corporatie. In de tijd dat zij minister was (dus tot augustus 1994) gold tuindorp Vreewijk nog als een parel waar zij naar toe ging om te zien hoe prachtig het gerestaureerd was. Het komt haar vreemd over dat in zo'n betrekkelijk kort tijd de situatie zo veranderd, lees verwaarloosd, is. Dat de huizen niet gerenoveerd worden maar vervangen door dure appartementen is - in dit geval zeker - een kwestie van centen en niet van gevoel voor erfgoed.

Helaas is er in Europa geen geld of specifieke regeling die uitkomst kan bieden.

Hedy d'Ancona vindt het naar en onbegrijpelijk maar weet niet hoe zij uitkomst zou kunnen bieden. Zij zal vertellen = waar dat nuttig is = dat sloop van Vreewijk niet mag gebeuren.

Tot slot wenst Hedy d'Ancona het actiecomite veel sterkte.  

Steunbetoging Woonbond

28 december 2007 (10:28) | Categorie: Steunbetuigingen

De Woonbond www.woonbond.nl heeft uitgezocht en vastgesteld dat de bevoegdheid op het gebied van de woningvoorraad NIET  bij de Stadsregio ligt.

De bevoegheid ligt bij de Gemeente Rotterdam, bij wethouder Karakus.

De Woonbond heeft de wethouder in een brief opgeroepen Vreewijk te behouden. Rotterdam moet als architectuurstad oog hebben voor het verleden.

 

Deze brief dateert van september 2007. In december 2007 heeft de Woonbond nog geen antwoord van Wethouder Karakus ontvangen. 

Steunbetuiging Zanger, Componist, Kees Korbijn

28 december 2007 (10:17) | Categorie: Steunbetuigingen

BLIJF MET JE POTEN VAN ONS HUIS

 

Refrein

 

Blijf met je poten van ons huis, want hier voelen we ons thuis

Stop die smoezen zo goedkoop, dat 't hier rijp zou zijn voor sloop

Het is Com.wonen puur te doen, om te bouwen voor de poen

Graaien naar het groot gewin, en wij er uit met ons gezin

 

Zo moge hier een tuinstadwijk verrijzen

Staat op de Brink, gebeiteld in beton

De tuinwijk is gekomen, woonwijk voor de stedeling

Die hier dus ideaal harmonisch leven kan

Wat dachten de bestuurders toen sociaal

Nu gaan ze voor de winst met onze huisjes aan de haal

 

Refrein

 

Niks werd gevraagd aan mensen die hier wonen

Gewoon er uit verdreven van je stek

Het zou hier zo bouwvallig zijn, alleen maar goed voor sloop

Maar vrijwel alles staat nog goed op deze mooie plek

En zit er soms een enkel pandje fout

Com.wonen doe normaal en zorg voor beter onderhoud

 

Refrein

 

                                                  Tekst en Muziek: Cees Korbijn

 

Steunbetuiging Remi Poppe Socialistische Partij

22 november 2007 (08:57) | Categorie: Steunbetuigingen

Remi Poppe Socialistische Partij solidair met het actiecomite.

 

Op 13 oktober 2007 sloot Remi Poppe, Tweede Kamerlid van de Socialistische Partij zich aan bij de demonstranten die demonstreerden op het Brinkplein in Vreewijk tegen de sloop van Vreewijk.

Hij debatteerde met de Woningbouwcorparatie Com-wonen en wethouder Karakus.

 

Remi Poppe zei dat het weer hetzelfde liedje is als altijd. De wethouder roept dat de wijk geen goede mix is van bewoners en de woningbouwcorporatie dat de woningen niet meer van deze tijd zijn. En dan moet er maar gesloopt worden. Al deze mensen wonen naar hun zin en willen gewoon in deze woningen blijven. Met een goed renovatieplan, modernisering van de woningen en het wegwerken van achterstallig onderhoud zijn deze huizen nog prima.

Hij belooft minister Vogelaar erop aan te spreken, dat er geen cent naar sloop in Vreewijk gaat.

Stuenbetuiging Nederlandse Vereniging Makelaars

22 november 2007 (08:45) | Categorie: Steunbetuigingen

Rapport Nederlandse Vereniging Makelaars www.cobouw.nl

 

Een Welkom Advies

Op 13 november 2007 verscheen een rapport Welkom Advies van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Dit rapport is gericht aan minister E. Vogelaar. Daarin wordt betoogd dat de bewindsvrouw met de makelaars in zee moet gaan. Al de toekomstige prachtwijken kregen van de NVM een makelaar toegewezen. Zuilen in Utrecht en Vreewijk in Rotterdam zijn wijken die MISSTAAN op het lijstje van Vogelaar.

Een woningmarkt in elke stad heeft een bovenkant en een onderkant. Prima, als we maar zorgen dat de leefbaarheid in de wijken aan de onderkant op een aanvaardbaar niveau ligt. Aan de onderkant bevinden zich de wijken waar de starters terecht kunnen, waar bijzondere initiatieven ontstaan, waar mensen met een kleine beurs tegen aanvaardbare lasten kunnen wonen.

Volgens de NVM mag wijkaanpak nooit leiden tot verdringing van problematische of minder draagkrachtige bewoners. Er moeten voldoende goede huurwoningen woden gerealiseerd.

Steunbetuiging Bewoners Organisatie Vreewijk

22 november 2007 (08:34) | Categorie: Steunbetuigingen

Steunbetuiging Bewoners Organisatie Vreewijk www.bov.rotterdam.nl

 

Op 28 augustus 2007 zond de  Bewoners Organisatie Vreewijk (BOV) de complimenten naar het actiecomite Bree Maarland tegen sloop van de 85 woningen. Het bestuur spreekt haar waardering uit voor het idee en de organisatie van de bijeenkomst op de Open Momumentendag 8 september 2007 in het Witte Paard.

Vooral het idee gastvrij te zijn voor de nazaten/familie van de mensen die aan het begin van de twintigste eeuw hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het 'Eerste Rotterdamsch Tuindorp' en ondersteunende organisaties tot behoud van cultuurhistorisch erfgoed spreekt ons erg aan.

Vrij naar de spreuk van Van der Mandele zouden wij ons motto zo willen herformuleren

"Zoo moge hier een tuinstad behouden blijven waar een harmonisch leven voor den stedeling mogelijk blijft".

Steunbetuiging Historisch Genootschap Roterodamum

22 november 2007 (08:22) | Categorie: Steunbetuigingen

Steunbetuiging Historisch Genootschap Roterodamum www.roterodamum.nl

 

Op 6 september 2007 ontving het actiecomite tegen sloop Bree Maarland een steunbetuiging van het  Historisch Genootschap Roterodamum. Zij schrijft in haar brief dat het ontstaan van Vreewijk een bijzondere periode in de geschiedenis van Rotterdam markeert. Met de ontwikkeling van een nieuw type woningbouw begon ook het tijdperk waarin de kwaliteit van leven van  de arbeider eindelijk voorrang krijgt. Het Historisch Genootschap Roterodamum onderstreept het belang van behoud van karakteristieke en historisch waardevolle objecten. Tuindorp Vreewijk is daarvan een sprekend voorbeeld. In een brief van 11 november 2006 werd al een uitdrukkelijke oproep gedaan aan het College van B en W. voor het behoud van Vreewijk. Met deze brief aan het actiecomite tegen sloop van Tuindorp Vreewijk sluit het Genootschap zich wederom van harte aan bij de standpunten van het actiecomite.

Steunbetuiging Vrelom Huurdersbelangenvereniging

21 november 2007 (08:41) | Categorie: Steunbetuigingen

Steunbetuiging Vrelom Huurdersbelangenvereniging

 

Op 2 september 2007 maakt het bestuur van huurdersbelangenvereniging in een brief duidelijk dat zij bezwaar maakt tegen de sloop van de voor Vreewijk zo karakteristieke woningen. Het bestuur heeft vastgesteld dat kennelijk de wil en de creativiteit ontbreken om naar alternatieven om te kijken. Ook de renovaties in de zeventiger en tachtiger jaren waren niet echt een poging tot behoud maar eerder rekken van de exploitatieduur en hebben een spoor van architectonische "vernieling"achtergelaten.

Het bestuur vraag zich af wat er is gebeurd met het gedachtengoed van diegenen die Vreewijk hebben opgericht. Hun overwegingen en conclusies ziijn nog steeds actueel en verdienen navolging, juist in een zich verhardende maatschappij.

Steunbetuiging Nederlands Architectuur Instituut

20 november 2007 (10:17) | Categorie: Steunbetuigingen

Steunbetuiging Nederlands Architectuur Instituut

 

Op 26 juni 2007 stuurde het Nederlands Architectuur Instituut (NAI) www.nai.nl

een brief naar Com-wonen., waarin zij erop aandringen dat er, vooraleer de sloophamer wordt gehanteerd eerst aan alle betrokkenen duidelijk wordt wat de cultuurhistorische waarde is van Tuindorp  Vreewijk. Het NAI verklaart zich bereid daarvoor deskundigen aan te bevelen en stelt het op prijs geinformeerd te blijven over de ontwikkelingen.

Steunbetuiging Publicist Jan Oudenaarden

20 november 2007 (10:07) | Categorie: Steunbetuigingen

Sinds de zomer van 2006 toen de bewoners van Bree Maarland van Com-wonen te horen kregen dat zij hun woningen moesten verlaten omdat zij gingen slopen maakt de publicist en bewoner van Vreewijk Jan Oudenaarden zich sterk voor het behoud van Tuindorp Vreewijk.

Hij besteedt aandacht aan Vreewijk in zijn wekelijkse column woensdagmorgen 9.00 op Radio Rijnmond.

Steunbetuiging Cuypersgenootschap

20 november 2007 (09:58) | Categorie: Steunbetuigingen

21 augustus 2007 Steunbetuiging Cuypersgenootschap www.cuypersgenootschap.nl

 

Op 21 augustus betuigt  het Cuypersgenootschap een landelijke organisatie die zich sinds 1988 inzet voor behoud van waardevol Nederlands cultureel erfgoedvan harte zijn steun aan de bewoners van het Rotterdamse Tuindorp Vreewijk. Het bestuur heeft met ongeloof en verbijstering kennis genomen van het voornemen van de woningcorporatie (Com-wonen) tot sloop van een aanzienlijk aantal huizen.

 

Het Cuypersgenootschap heeft met succes bij minister Plasterk een verzoek ingediend tot bescherming van de 85 concreet met sloop bedreigde woningen aan de Bree-Maarland. Minister Plasterk heeft dit verzoek ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de huizen voorbeschermd worden.   

 

 

« Vorig artikel  (Artikel 1 van 2)  Volgend artikel »
» Home
» Archief
» Mijn Profiel
» Mijn foto album

Links

Categoriën

Laatste artikelen

Vrienden